HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTEEL

1. Om een gehuurd springkasteel te kunnen gebruiken dient de huurder te beschikken over een aansluiting van 220Volt met aarding, voldoende ruimte op een vlakke of zachte ondergrond (zonder scherpe onderdelen), met minstens 2m vrij rondom het springkasteel. 

 

2. De huurder dient aanwezig te zijn bij de plaatsing van het springkasteel. Het is mogelijk dat de huurder of anderen dient/dienen mee te helpen met de plaatsing en de afbraak. De verhuurder van het springkasteel is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke letsels hierbij opgelopen.
 

3. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde springkasteel en is hiervoor verantwoordelijk.
 

4. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het springkasteel en de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.

 

5. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.
 

6. Het gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene (meerderjarige verantwoordelijke). 

 

7. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoenen, met voedingsmiddelen, met scherpe/puntige voorwerpen. Het is verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade (niet veroorzaakt door slijtage),  alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 

8. In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het springkasteel. De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade. 
Bij sterke wind/ rukwinden of onweer dienen de gebruikers onmiddellijk in veiligheid gebracht te worden en het springkasteel onmiddellijk afgelaten en uitgeschakeld te worden. De blower wordt beschermd tegen regen. Het gebruik van het springkasteel bij hevige wind kan ernstige gevolgen hebben. 
 

9. De huurder verleent te allen tijde vrije toegang tot de plaats waar het springkasteel is opgesteld.

 

10. Het gehuurde springkasteel mag niet verplaatst worden zonder toestemming van de verhuurder.

 

11. De huurder dient zichzelf te informeren over het gehuurde springkasteel e de voorwaarde die hierbij horen.